Facturatievoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Op voorraad
SKU
5753
Vanaf € 0,00

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transakties. Bedingen waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Met inachtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aanbiedingen Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Wij behouden ons te allen tijde het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

3. Cursussen Annulatie van een cursusdag dient minimum 2 werkdagen vooraf te gebeuren. Enkel bij reden van overmacht, die kan gestaafd worden door schriftelijke bevestiging ( vb doktersbriefje) wordt een uitzondering toegestaan; Zoniet vervalt de geboekte cursusdag. Elke cursus dient binnen de 6 maanden gevolgd te worden, zoniet vervalt de geboekte cursus.

 Annulering van de aanmelding Wanneer een deelnemer niet kan deelnemen aan de training kan hij/zij deze steeds uitstellen naar een volgende datum. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Cosmalis, Westlaan 383 , 8800 Roeselare . Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend van 25% van het totale lesgeld. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de lessen, zal 50% van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur zal 75 % van het totale lesgeld in rekening worden gebracht. Met totale lesgeld wordt bedoeld de normale trainingsprijs die wordt gehanteerd voor een training zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het lesgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de training of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstel is ontvangen is de student het volledige cursusgeld verschuldigd.

 Cosmalis  behoudt zich het recht voor een training wegens gebrek aan voldoende deelnemers te annuleren. De deelnemers worden tijdig, doch uiterlijk één week voor de geplande aanvang van de training, hiervan op de hoogte gesteld. Reeds betaalde lesgelden zullen worden aangewend ten behoeve van een volgende datum waarop de training plaatsvindt.

4. Levering Levering geschied uitsluiten contant of onder  rembours. Tenzij anders overeengekomen. Vanaf 100€ leveren wij gratis, onder de 100€ rekenen wij 7.95€ excl btw transportkosten.

5. Prijzen Alle in de prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en kunnen worden gewijzigd.

6. Klachten Klachten dienen uiterlijk binnen de 2 werkdagen na ontvangst der producten aan ons te worden gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Klachten geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten. Retourzendingen zijn op kosten van de koper.

7. Retourzendingen Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders overeengekomen. Wij hebben het recht vrachtkosten van retourzendingen in rekening te brengen.

8. Eigendomsvoorbehoud Alle geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, verbruikt of in andere zaken zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere zaken te allen tijde mede- eigendom naar rato van de door ons geleverde zaken.

9. Betaling Indien géén andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur steeds na factuurdatum. Bij overschrijding hiervan wordt de wederpartij 1% over de factuursom aan administratiekosten verschuldigd te zijn met een minimum van 12.50€.  Indien de wederpartij niet uiterlijk op de 14e dag na factuurdatum heeft betaald, hebben wij het recht een rente in rekening te brengen,  onverminderd de ons verder toekomende rechten.

10. Kosten Alle eventuele kosten, waaronder kasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel gerechterlijk, zijn ten laste van de wederparij. De buitengerechterlijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van 124€ waaromtrent  geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, ze zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vorderingen in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op hoogte is.

11. Eigendomsrecht Niets uit handleidingen, brochures, folders, nieuwsbrieven mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van COSMALIS BVBA.

12. Betwistingen Voor alle betwistingen is uitsluitend de rechtbank van Kortijk bevoegd.

Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Facturatievoorwaarden